Datapoint Hawai‘i Creole/Order of relative clause and noun

Values

Relative clause follows noun

Example 26-10:
ʃi da wan hu da fə˞s wɛn ʃo mi wɛ da bal
ʃi
she
da
art
wan
one
[hu
[rel
da
art
fə˞s
first
wɛn
pst.pfv
ʃo
show
mi
1sg.obl
where
da
art
bal]
ball]
She was the one who was the first to show me where the ball was.

Source: Velupillai 2003: 176

Example 26-11:
id kam tu ɾa saɪz wad ji wan
id
3sg
kam
come
tu
to
ɾa
art
saɪz
size
[wad
[rel
ji
2sg
wan]
want]
It comes to the size which you want.

Source: Velupillai 2003: 46

Confidence:
Very certain