Datapoint Korlai/Gender distinctions in personal pronouns

Values

No gender distinctions

Example 40-22:
ɔ͂m tə hika nɛ. El tə hala [ku muler], “Tər wɔ un ti andad?”
ɔ͂m
man
prs
hika
cop
nɛ.
right
El
3sg
prs
hala
say
[ku
[to
muler],
woman]
“Tər
so
you.fam
un
where
ti
pst
andad?”
go.ptcp
There's a man, right. He says [to the woman], "So, where have you been?"
Example 40-23:
əkə mulɛr tə hala, "Yo ti andad əkə ye pesh ulya". Tər pesh pən nu ti nad. Mhanje el ti andad lava kɔrp.
əkə
that
mulɛr
woman
prs
hala,
say
"Yo
I
ti
pst
andad
go.ptcp
əkə
that
ye
this
pesh
fish
ulya".
look.at
Tər
but
pesh
fish
pən
also
nu
neg
ti
cop.pst
nad.
nothing
Mhanje
that.is
el
3sg
ti
pst
andad
go.ptcp
lava
wash
kɔrp.
body
That woman said, "I went to look at the fish." But there was no fish. That's to say, she went to take a bath.
Confidence:
Very certain