Example 40-23

əkə mulɛr tə hala, "Yo ti andad əkə ye pesh ulya". Tər pesh pən nu ti nad. Mhanje el ti andad lava kɔrp.
əkə
that
mulɛr
woman
prs
hala,
say
"Yo
I
ti
pst
andad
go.ptcp
əkə
that
ye
this
pesh
fish
ulya".
look.at
Tər
but
pesh
fish
pən
also
nu
neg
ti
cop.pst
nad.
nothing
Mhanje
that.is
el
3sg
ti
pst
andad
go.ptcp
lava
wash
kɔrp.
body
That woman said, "I went to look at the fish." But there was no fish. That's to say, she went to take a bath.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Unpublished story