Datapoint Pichi/Nominal and verbal conjunction

The coordinator an may be used for NP coordination and clausal coordination. The use of àn 'and' is however marginal. wìt 'with; and' is preferred for NP coordination, while we is usually employed as a clausal coordinator.

Values

Identity and differentiation

Example 19-135:
Ɔl dì tin we yu àn dan man bìn gɛt [...].
Ɔl
all
def
tin
thing
we
subord
yu
2sg.emph
àn
and
dan
that
man
man
bìn
ant
gɛt
have
[...].
[...]
All the things that you and that man had [...].

Source: Yakpo 2009: 187

Example 19-137:
[...] è kan syek dì plet àn dì plet kan brok.
[...]
[...]
è
3sg.sbj
kan
pfv
syek
shake
def
plet
plate
àn
and
def
plet
plate
kan
pfv
brok.
break
[...] he shook the plate and the plate broke.
Example 19-138:
Pero we à kan mit dis man, we wì bìgín bɔn ìn yon pìkín dɛ̀n.
Pero
but
we
subord
à
1sg.sbj
kan
pfv
mit
meet
dis
this
man,
man
we
subord
1pl
bìgín
begin
bɔn
give.birth
ìn
3sg.poss
yon
own
pìkín
child
dɛ̀n.
pl
But then/when I met this man, and then we began to have his own children.
Example 19-139:
À gò rɔn à kɛràn go à go hospital.
À
1sg.sbj
pot
rɔn
run
à
1sg.sbj
kɛr=àn
carry=3sg.obj
go
go
à
1sg.sbj
go
go
hospital.
hospital
I would run and take her and go to [the] hospital.

Source: Yakpo 2009: 254

Example 19-140:
Concha fala Princess go viaje.
Concha
Concha
fala
follow
Princess
Princess
go
go
viaje.
voyage
Concha and Princess went on a voyage together.

Source: Yakpo 2009: 522

Confidence:
Very certain