Datapoint Nicaraguan Creole English/‘Take’ serial verb constructions

Values

No ‘take’ serials

Example 11-265:
Shi kot di miit wid di naif.
Shi
3sg.f
kot
cut
di
art.def
miit
meat
wid
ins
di
art.def
naif.
knife
She cut the meat with the knife.
Example 11-266:
Ih tek di ruop an put it roun ih nek kwik.
Ih
3sg
tek
take
di
art.def
ruop
rope
an
and
put
put
it
3sg
roun
round
ih
3sg.poss
nek
neck
kwik.
quick
He took the rope and quickly put it around his neck.
Example 11-267:
Yu wa tek yu duori an yu gwain Pearl Lagoon.
Yu
2sg
wa
fut
tek
take
yu
2sg.poss
duori
canoe
an
and
yu
2sg
gwain
go.fut
Pearl
Pearl
Lagoon.
Lagoon
You will take your canoe and go to Pearl Lagoon.

Source: nd

Confidence:
Very certain