Example 11-267

Yu wa tek yu duori an yu gwain Pearl Lagoon.
Yu
2sg
wa
fut
tek
take
yu
2sg.poss
duori
canoe
an
and
yu
2sg
gwain
go.fut
Pearl
Pearl
Lagoon.
Lagoon
You will take your canoe and go to Pearl Lagoon.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd