Value Before the verb

Language:
Hawai‘i Creole
Parameter:
Position of standard negation
References
Velupillai 2003: 54, 23, 177

Examples

 1. aɪ dono waɪ dɛ nɛva puɾ ɔm in a miɾol
  1sg
  dono
  neg.know
  waɪ
  why
  3pl
  nɛva
  neg.pst
  puɾ
  put
  ɔm
  3sg
  in
  in
  a
  def
  miɾol
  middle
  I don't know why they didn't put it in the middle.

  See Velupillai 2003: 54

 2. ðat no saʊn ɹaɪt tu mi
  ðat
  dem
  no
  neg
  saʊn
  sound
  ɹaɪt
  right
  tu
  to
  mi
  1sg.obl
  That doesn't sound right to me.

  See Velupillai 2003: 23

 3. a tiŋ B. no gon bi gud
  a
  1sg
  tiŋ
  think
  B.
  B.
  no
  neg
  gon
  fut
  bi
  be
  gud
  good
  I think that B. isn't going to be (any) good. OR: I don't think that B. is going to be (any) good.

  See Velupillai 2003: 177