Example 50-173

Mwen konnèt on ti boutik ki ka vann bèbèl kréyòl.
Mwen
1sg
konnèt
know
on
indf
ti
little
boutik
shop
ki
rel
ka
prog
vann
sell
bèbèl
fancy.jewels
kréyòl.
creole
I know a little shop which sells creole fancy jewels.
Type:
constructed by linguist
Source:
Bernabé 2003: 193