Example 31-169

Ano nu ka ten noti, nu ka ten dia.
Ano
us
nu
we
ka
neg
ten
have
noti,
night
nu
we
ka
neg
ten
have
dia.
day
We don't know night, we don't know day.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd