Example 30-231

Ómi ten dés dédu na mo ku dés [dédu] na pé.
Omi
man
ten
have
dés
ten
dédu
finger
na=mo
in=hand
ku=dés
with=ten
na=pé.
in=foot
Humans have ten fingers and ten toes.
German: Der Mensch hat zehn Finger an den Händen und zehn Zehen an den Füßen.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Brüser et al. 2002: s.v. dédu