Example 30-111

Un bes, un ómi di lonji kása di un mudjer, si konxedu di ténpu bedju.
Un=bes,
art.indf=time
un=ómi
art.indf=man
di=lonji
from=far.away
go
kása
house
di=un=mudjer,
of=art.indf=woman
si=konxedu
3sg.poss=acquaintance
di=ténpu
of=time
bedju.
old
A man from far-away once went to the house of a woman that he knew from the past.
German: Ein Mann von weit her ging einmal zum Haus einer Frau, die er von früher her kannte.
Type:
naturalistic spoken
Source:
da Silva 1987: 55