Example 22-79

Dispela man bai i go long taun.
Dispela
this
man
man
bai
fut
i
pm
go
go
long
prep
taun.
town
This man will go to town.
Type:
naturalistic written
Source:
Dutton and Thomas 1985: 88