Datapoint Guyanais/Indefinite pronouns

Values

Generic-noun-based indefinites

Example 52-12:
oun moun
oun
one
moun
people
somebody OR: one man
Example 52-28:
oun bèt
oun
one
bèt
thing
something
Confidence:
Intermediate