Datapoint Santome/Savvy

Values

A savvy word exists

Example 35-240:
Bô sêbê punda kamanda ô?
2sg
sêbê
know
punda
why
kamanda
why
ô?
pcl
Do you know why?
Example 35-241:
Sêbê sê sotxi, ê na ka valê fa.
Sêbê
knowledge
without
sotxi,
luck
ê
3sg
na
neg
ka
ipfv
valê
be.worth
fa.
neg
Knowledge without luck isn’t useful.
Confidence:
Very certain