Datapoint Santome/Focusing of the noun phrase

Values

Fronting with particle after focus

Example 35-228:
Ôtlô mwala so n ska vivê ku ê.
Ôtlô
other
mwala
woman
so
foc
n
1sg
ska
prog
vivê
live
ku
with
ê.
3sg
It's with another woman I live.
Example 35-229:
Punda ôtlô ngê so da mu êlê.
Punda
because
ôtlô
another
ngê
person
so
foc
da
give
mu
me
êlê.
3sg
Because somebody else gave it to me.
Confidence:
Very certain