Datapoint Pichi/Reflexive constructions

Values

Compound reflexive pronoun with emphasizer Frequency: 90.0%

Example 19-173:
Dɛ̀n dè taya dɛ̀n sɛf fɔ̀ rɔn.
Dɛ̀n
3pl
ipfv
taya
tire.out
dɛ̀n
3pl
sɛf
self
fɔ̀
assoc
rɔn.
run
They're tiring themselves out by running.
Confidence:
Very certain

Reflexive pronoun with ‘body’ or body-part Frequency: 10.0%

Example 19-172:
À dè si mì skin nà lukìnglás.
À
1sg.sbj
ipfv
si
see
1sg.poss
skin
body
loc
lukìnglás.
mirror
I’m seeing myself/ my body in the mirror.

Source: Yakpo 2009: 434

Example 19-174:
È dɔn chak ìn hed.
È
3sg.sbj
dɔn
prf
chak
get.drunk
ìn
3sg.poss
hed.
head
She has got herself drunk.

Source: Yakpo 2009: 435

Confidence:
Very certain