Datapoint Pichi/Going to named places

Values

Preposition Frequency: 70.0%

Example 19-156:
[...] è kan go nà Bàta è bɔn.
[...]
[...]
è
3sg.sbj
kan
pfv
go
go
loc
Bàta
Bata
è
3sg.sbj
bɔn.
give.birth
[...] [then] she went to Bata and gave birth.
Confidence:
Very certain

Serial verb plus preposition Frequency: 10.0%

Example 19-158:
À want flay go insay Ela Nguema naw so.
À
1sg.sbj
want
want
flay
fly
go
go
insay
inside
Ela
Ela
Nguema
Nguema
naw
now
so.
so
I want to rush to Ela Nguema right now.

Source: Yakpo 2009: 379

Confidence:
Very certain

Serial verb Frequency: 10.0%

Example 19-157:
Dɛ̀n dɔn kɛràn go Nigeria.
Dɛ̀n
3pl
dɔn
prf
kɛr=àn
take=3sg.obj
go
go
Nigeria.
Nigeria
They've taken her to Nigeria.
Confidence:
Very certain

No adpositional/case marking Frequency: 10.0%

Example 19-155:
[...] è go Pànyá.
[...]
[...]
è
3sg.sbj
go
go
Pànyá.
Spain
[...] she went to Spain.

Source: Yakpo 2009: 454

Confidence:
Very certain