Value No gender distinctions

Language:
Korlai
Parameter:
Gender distinctions in personal pronouns

Examples

 1. ɔ͂m tə hika nɛ. El tə hala [ku muler], “Tər wɔ un ti andad?”
  ɔ͂m
  man
  prs
  hika
  cop
  nɛ.
  right
  El
  3sg
  prs
  hala
  say
  [ku
  [to
  muler],
  woman]
  “Tər
  so
  you.fam
  un
  where
  ti
  pst
  andad?”
  go.ptcp
  There's a man, right. He says [to the woman], "So, where have you been?"
 2. əkə mulɛr tə hala, "Yo ti andad əkə ye pesh ulya". Tər pesh pən nu ti nad. Mhanje el ti andad lava kɔrp.
  əkə
  that
  mulɛr
  woman
  prs
  hala,
  say
  "Yo
  I
  ti
  pst
  andad
  go.ptcp
  əkə
  that
  ye
  this
  pesh
  fish
  ulya".
  look.at
  Tər
  but
  pesh
  fish
  pən
  also
  nu
  neg
  ti
  cop.pst
  nad.
  nothing
  Mhanje
  that.is
  el
  3sg
  ti
  pst
  andad
  go.ptcp
  lava
  wash
  kɔrp.
  body
  That woman said, "I went to look at the fish." But there was no fish. That's to say, she went to take a bath.