Value Relative particle and gap

Language:
Diu Indo-Portuguese
Parameter:
Object relative clauses
References
Cardoso 2009

Examples

 1. Frãgiŋ yo ki kõpro ɛ bõ.
  Frãgiŋ
  chick
  yo
  1sg
  ki
  rel
  kõpr-o
  buy-pst
  ɛ
  cop.npst
  bõ.
  good
  The chicks that I bought are good.

  See Cardoso 2009: 244

 2. Ikəl ɔm kwɔl yo ẽkətro.
  Ikəl
  dem
  ɔm
  man
  kwɔl
  which
  yo
  1sg
  ẽkətr-o.
  meet-pst
  The man that I met.

  See Cardoso 2004-2008