Value Particle, nothing can intervene

Language:
Diu Indo-Portuguese
Parameter:
Tightness of the link between the past marker and the verb
References
Cardoso 2009

Examples

 1. Ali nɔs uki tiŋ brĩka?
  Ali
  there
  nɔs
  1pl
  uki
  what
  t-iŋ
  ipfv-pst
  brĩk-a?
  play-inf
  What were we playing there?

  See Cardoso 2004-2008

 2. Oj də maŋã yo ko Fabian tiŋ gia saykəl.
  Oj
  today
  of
  maŋã
  morning
  yo
  1sg
  ko
  com
  Fabian
  Fabian
  t-iŋ
  ipfv-pst
  gi-a
  ride-inf
  saykəl.
  bicycle
  This morning, me and Fabian rode our bicycles.

  See Cardoso 2009: 147