Value Possessum-possessor

Language:
Diu Indo-Portuguese
Parameter:
Order of possessor and possessum
References
Cardoso 2009

Examples

 1. Dəpəy muyɛmuyɛr də Manu, muyɛmuyɛr də ɔrlãd.
  Dəpəy
  then
  muyɛr~muyɛr
  woman~woman
  of
  Manu,
  Manu
  muyɛr~muyɛr
  woman~woman
  of
  ɔrlãd.
  Orlando
  then the women of Manu('s family), the women of Orlando('s family)

  See Cardoso 2009: 175

 2. Kurəsãw də makak dẽt del mem korp.
  Kurəsãw
  heart
  of
  makak
  monkey
  dẽt
  inside
  də-el
  of-3sg
  mem
  emph
  korp.
  body
  The monkey's heart is inside his own body.

  See Cardoso 2009: 220