Value Dependent subject and object forms

Language:
Principense
Parameter:
Special dependent person forms for subject and object
References
Maurer 2009: 56ff.

Examples

 1. n vs. ami; txi vx. atxi; ê vs. êli; no/non; owo; ine
  n
  1sg.dep
  vs.
  vs.
  ami;
  1sg.indp
  txi
  2sg.dep
  vx.
  vs.
  atxi;
  2sg.indp
  ê
  3sg.dep
  vs.
  vs.
  êli;
  3sg.indp
  no/non;
  1pl
  owo;
  2pl
  ine
  pl
  I vs. me; you vs. you; he/she vs. him/her

  See Maurer 2009: 56

 2. mi/n, txi, li/e, no/non, owo, ine
  mi/n,
  1sg.dep
  txi,
  2sg.dep
  li/e,
  3sg.dep
  no/non,
  1pl.dep
  owo,
  2pl.dep
  ine
  3pl.dep
  me, you, him/her/it, us, you, them

  See Maurer 2009: 56

 3. Ningê ki txi vê na posan a? – Atxi êli ki n vê.
  Ningê
  person
  ki
  rel
  txi
  2sg.dep
  see
  na
  loc
  posan
  town
  a?
  q
  Atxi
  2sg.indp
  êli
  foc
  ki
  rel
  n
  1sg
  vê.
  see
  Whom did you see in town? - It is you that I saw.
 4. Fa mi, n ka zuda owo xi owo tê dyô.
  Fa
  tell
  mi,
  2sg.obj.dep
  n
  1sg.sbj.dep
  ka
  fut
  zuda
  help
  owo
  2pl.obj
  xi
  if
  owo
  2pl.sbj
  have
  dyô.
  money
  Tell me, and I will help you if you have money.

  See Maurer 2009: 57