Value Verb fronted with a copy in the background clause

Language:
Principense
Parameter:
Verb doubling and focus
References
Maurer 2009: 144

Examples

 1. Txi sa kume a? – Ade ô, bêbê êli ki n sa bêbê.
  Txi
  2sg
  sa
  prog
  kume
  eat
  a?
  q
  Ade
  no
  ô,
  val
  bêbê
  drink
  êli
  foc
  ki
  rel
  n
  1sg
  sa
  prog
  bêbê.
  drink
  Are you eating? – No, I am drinking.

  See Maurer 2009: 144