Value Fronting with particle after focus

Language:
Santome
Parameter:
Focusing of the noun phrase

Examples

 1. Ôtlô mwala so n ska vivê ku ê.
  Ôtlô
  other
  mwala
  woman
  so
  foc
  n
  1sg
  ska
  prog
  vivê
  live
  ku
  with
  ê.
  3sg
  It's with another woman I live.
 2. Punda ôtlô ngê so da mu êlê.
  Punda
  because
  ôtlô
  another
  ngê
  person
  so
  foc
  da
  give
  mu
  me
  êlê.
  3sg
  Because somebody else gave it to me.