Value Different forms

Language:
Hawai‘i Creole
Parameter:
Pronominal and adnominal demonstratives
References
Velupillai 2003: 23

Examples

 1. aɪ stɛ tiŋkiŋ ɔv dæt wan
  1sg
  stɛ
  ipfv
  tiŋk-iŋ
  think-prog
  ɔv
  of
  dæt
  dem
  wan
  one
  I'll be thinking of that one. OR: I'm thinking of that one.

  See Velupillai 2003: 23

 2. aɪ stio stɛ tiŋkiŋ ɔv dæd kwɛʃʧɛn
  1sg
  stio
  still
  stɛ
  ipfv
  tiŋk-iŋ
  think-prog
  ɔv
  of
  dæd
  dem
  kwɛʃʧɛn
  question
  I'm still thinking of that question.
 3. ma aŋko waz ɹaɪd ɔntɔp hiʒ bæk swimin wid diʃ ʃak
  ma
  1sg.poss
  aŋko
  uncle
  waz
  was
  raɪd
  right
  ɔntɔp
  on.top
  hiʒ
  3sg.poss
  bæk
  back
  swim-in
  swim-prog
  wid
  with
  diʃ
  dem
  ʃak
  shark
  My uncle was right on top of its back, swimming with this shark.

  See Velupillai 2003: 166