Value Adposition

Language:
Tok Pisin
Parameter:
Instrumental expressions

Examples

 1. Ol sa katim long tamiok.
  Ol
  3pl
  sa
  hab
  katim
  cut
  long
  prep
  tamiok.
  axe
  They cut it with an ax.

  See nd: Morobe F10

 2. Ol i katim baksait bilong papa bilong mi long naif.
  Ol
  3pl
  i
  pm
  katim
  cut
  baksait
  back
  bilong
  poss
  papa
  father
  bilong
  poss
  mi
  1sg
  long
  ins
  naif.
  knife
  They cut my father’s back with a knife.

  See nd