Value Reflexive pronoun with ‘body’ or body-part

Language:
Pichi
Parameter:
Reflexive constructions

Examples

 1. À dè si mì skin nà lukìnglás.
  À
  1sg.sbj
  ipfv
  si
  see
  1sg.poss
  skin
  body
  loc
  lukìnglás.
  mirror
  I’m seeing myself/ my body in the mirror.

  See Yakpo 2009: 434

 2. È dɔn chak ìn hed.
  È
  3sg.sbj
  dɔn
  prf
  chak
  get.drunk
  ìn
  3sg.poss
  hed.
  head
  She has got herself drunk.

  See Yakpo 2009: 435