Value Theme of the second verb, literal interpretation impossible

Language:
Pichi
Parameter:
‘Take’ serial verb constructions
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Mì man tek ìn yay è putàn bɔ̀tɔ́n grɔn so.
  1sg.poss
  man
  man
  tek
  take
  ìn
  3sg.poss
  yay
  eye
  è
  3sg.sbj
  put=àn
  put=3sg.obj
  bɔ̀tɔ́n
  bottom
  grɔn
  ground
  so.
  so
  My husband diverted his gaze to the ground.

  See Yakpo 2009: 521