Value Identity and differentiation

Language:
Pichi
Parameter:
Nominal and verbal conjunction
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Ɔl dì tin we yu àn dan man bìn gɛt [...].
  Ɔl
  all
  def
  tin
  thing
  we
  subord
  yu
  2sg.emph
  àn
  and
  dan
  that
  man
  man
  bìn
  ant
  gɛt
  have
  [...].
  [...]
  All the things that you and that man had [...].

  See Yakpo 2009: 187

 2. [...] è kan syek dì plet àn dì plet kan brok.
  [...]
  [...]
  è
  3sg.sbj
  kan
  pfv
  syek
  shake
  def
  plet
  plate
  àn
  and
  def
  plet
  plate
  kan
  pfv
  brok.
  break
  [...] he shook the plate and the plate broke.
 3. Pero we à kan mit dis man, we wì bìgín bɔn ìn yon pìkín dɛ̀n.
  Pero
  but
  we
  subord
  à
  1sg.sbj
  kan
  pfv
  mit
  meet
  dis
  this
  man,
  man
  we
  subord
  1pl
  bìgín
  begin
  bɔn
  give.birth
  ìn
  3sg.poss
  yon
  own
  pìkín
  child
  dɛ̀n.
  pl
  But then/when I met this man, and then we began to have his own children.
 4. À gò rɔn à kɛràn go à go hospital.
  À
  1sg.sbj
  pot
  rɔn
  run
  à
  1sg.sbj
  kɛr=àn
  carry=3sg.obj
  go
  go
  à
  1sg.sbj
  go
  go
  hospital.
  hospital
  I would run and take her and go to [the] hospital.

  See Yakpo 2009: 254

 5. Concha fala Princess go viaje.
  Concha
  Concha
  fala
  follow
  Princess
  Princess
  go
  go
  viaje.
  voyage
  Concha and Princess went on a voyage together.

  See Yakpo 2009: 522