Value Overlap

Language:
Nigerian Pidgin
Parameter:
Nominal and verbal conjunction
References
Faraclas 1996: 74-86

Examples

 1. À tek nayf ko̱t nyam.
  À
  1sg.sbj
  tek
  take.ins
  nayf
  knife
  ko̱t
  cut
  nyam.
  yam
  I cut the yams with a knife.

  See Faraclas 1996: 75, 142

 2. Ìm ànd/wìt dè̱m gò dans.
  Ìm
  3sg.sbj
  ànd/wìt
  and/com
  dè̱m
  3pl.sbj
  irr
  dans.
  dance
  S/he and they will dance.

  See Faraclas 1996: 83

 3. Ìm folo yù go tawn bay nyam.
  Ìm
  3sg.sbj
  folo
  follow.com
  2sg.sbj
  go
  go
  tawn
  town
  bay
  buy
  nyam.
  yam
  S/he and you went to town and bought yams.
 4. Ìm ànd yù go tawn (ànd) bay nyam.
  Ìm
  3sg.sbj
  ànd
  and.com
  2sg.sbj
  go
  go
  tawn
  town
  (ànd)
  (and)
  bay
  buy
  nyam.
  yam
  She and you went to town and bought yams.