Value Identity, overtly expressed

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Nominal and verbal conjunction

Examples

 1. ì tɛl às mek wì mek wan maf ɛn dɛn klin nima
  ì
  3sg
  tɛl
  tell
  às
  1pl.obl
  Ø
  Ø
  mek
  caus/imp
  1pl
  mek
  make
  wan
  one
  maf
  mouth
  ɛn
  and
  dɛn
  then
  klin
  clean
  nima
  Nima
  He told us to act in unison and clean Nima.
 2. dɛ waif ɛn dɛ mɔda dè de insaid rum ɛn dɛ smɔ smɔ pikin dè de
  art
  waif
  wife
  ɛn
  and
  art
  mɔda
  mother
  3pl
  de
  cop
  insaid
  inside
  rum
  room
  ɛn
  and
  art
  smɔ~smɔ
  small~small
  pikin
  child
  3pl
  de
  cop
  The wife and the mother stay in the room and the small children stay (in the room).
 3. so kɔnfjuʃɛn kam bitwin dɛ dagɔmba ɛen dɛn dɛ kɔŋkɔmba pipu
  so
  so
  kɔnfjuʃɛn
  confusion
  kam
  come
  bitwin
  between
  art
  dagɔmba
  Dagomba
  ɛen
  and
  dɛn
  then
  art
  kɔŋkɔmba
  Konkomba
  pipu
  people
  So discord arose between the Dagombas and the Konkombas.