Example 9-3

Dog pa fi dem pap da wan big dog.
Dog
dog
pa
father
fi
for
dem
them
pap
pup
da
top
wan
a
big
big
dog.
dog
These puppies' father is a big dog.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Escure 2004: 542