Example 75-189

Kayaash niishta kaaapishiishishiyaan kiiachimostaakowiyaan nuhkum.
Kayaash
long.time.ago
niishta
1sg.too
kaa-apishiish-ishi-yaan
rel-little-cop-1sg
kii-achimo-staa-kow-iyaan
pst-tell.story-ben-inv-1sg
n-uhkum.
1-grandmother
When I too, long ago, was small, it was told to me by my grandmother.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Fleury 2007