Example 71-9

Kela wahine Auroria hoi mai ma ka halepule me kela mau keiki wahine [...]. Wau olelo iaia noho malie, mahope huhu kela kahunapule.
Kela
that
wahine
woman
Auroria
Auroria
hoi
return
mai
dir
ma
loc
ka
the
halepule
church
me
with
kela
det
mau
pl
keiki
child
wahine
woman
[...].
[...]
Wau
1sg
olelo
speak
iaia
3sg
noho
stay
malie,
quiet
mahope
later
huhu
angry
kela
det
kahunapule.
priest
That woman Auroria returned to the church with some girls [...]. I told her to be quiet, or else the priest would get angry.
Comment:
The associative context for the definite kela kahunapule 'the priest' is the mention of the halepule 'church' a few sentences earlier.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1889