Example 70-82

Masta ekdam cesma sanglas paino.
Masta
Masta[name]
ekdam
emph
cesma
glasses
sanglas
sunglasses
paino.
put.on
Masta just put on sunglasses.
Type:
naturalistic spoken
Source:
own knowledge