Example 66-61

Anakpəðə na koolangyang məsubrang na məbərənang na boolε.
Anak-pəðə
child-pl
na
dat
koolang-yang
lake-acc/def
mə-subrang
inf-cross
na
dat
mə-bərənang
inf-swim
na
dat
boolε.
mod
The children can swim across the lake. OR: The children might swim across the lake.
Type:
elicited from speaker
Source:
M.T.M. Rihan, p.c.