Example 65-150

Никто не зэнаэ иво.
Nikto ne znae iwo.
Nikto
nobody
ne
neg
znae
know
iwo.
3sg
Nobody knew that.
Comment:
The example was recorded by E. Perekhvalskaya and V. Belikov in 1991 (Khabarovskij region).
Type:
naturalistic spoken
Source:
Perekhvalskaya 2008: 269