Example 6-128

kyat, kyari, tshrii, dzhraiv, stap
kyat,
cat,
kyari,
carry,
tshrii,
three,
dzhraiv,
drive,
stap
stop
cat, carry, three, drive, stop
Type:
naturalistic spoken
Source:
Solomon 1993: 20