Example 56-205

Fou osi i ponn menm sezon?
Fou
Fou
osi
also
i
pm
ponn
breed
menm
same
sezon?
season
Does the Fou (bird species) also breed in the same season?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Bollée and Rosalie 1994: text 6