Example 45-112

Ta lava Rosa el mga plato y ta limpia Juan el mesa.
Ta
ipfv
lava
wash
Rosa
Rosa
el
def
mga
pl
plato
plates
y
and
ta
ipfv
limpia
clean
Juan
Juan
el
def
mesa.
table
Rosa is washing the plates and Juan is cleaning the table.
Type:
elicited from speaker
Source:
Own data