Example 37-203

máká vs. mákà, ótó vs. òtò, bóbó vs. bòbó, átxì vs. àtxí
máká
litter
vs.
vs.
mákà,
mark
ótó
other
vs.
vs.
òtò,
neck
bóbó
stupid
vs.
vs.
bòbó,
mulatto
átxì
profession
vs.
vs.
àtxí
you
litter vs. mark, other vs. neck, stupid vs. mulatto, profession vs. you (nonclitic)
Comment:
This example illustrates lexical tone.
Type:
elicited from speaker
Source:
Maurer 2009: 18-19