Example 37-164

Têtuuga we fa sun arê ya inhemi dipôji di febentadu vya ka gomon.
Têtuuga
Turtle
we
go
fa
say
sun
Mr
arê
king
ya
comp
inhemi
yam
dipôji
after
di
of
febentadu
boil.pp
vya
rep
ka
hab
gomon.
sprout
Turtle went to see the king and told him that boiled yam sprouts again.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Maurer 2009: 161