Example 37-162

Kumin ki ine têêxi ufaka sê ki n txya ivin kôli sa n' êli?
Kumin
place
ki
rel
ine
pl
têêxi
three
ufaka
knife
dem
ki
rel
n
1sg
txya
extract
ivin
wine
ki
with
êli
3sg
sa
be
na
in
êli?
3sg
Where are the three knives I extracted palm wine with?
Type:
elicited from speaker
Source:
Maurer 2009: 54