Example 33-105

N’ ka na ta bay ba skola si N’ sta ba dwenti.
N’
1sg
ka
neg
na
prog
ta
hab
bay
go
ba
pst
skola
school
si
if
N’
1sg
sta
be
ba
pst
dwenti.
sick
I would not have gone to school if I had been sick.
Portuguese: Não teria ido à escola se estivesse doente.
Type:
constructed by native-speaker linguist
Source:
Own knowledge