Example 31-46

Kuandu ki bu kre bai Merka?
Kuandu
when
ki
that
bu
you
kre
want
bai
go
Merka?
America
When do you want to go to America?
Type:
constructed by native-speaker linguist
Source:
own knowledge (Marlyse Baptista)