Example 31-140

Kumida ki sa ta ben di stranjeiru era poku.
Kumida
food
ki
that
sa
prog
ta
mood
ben
come
di
from
stranjeiru
abroad
era
was
poku.
little
The food that came from abroad was little.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd