Example 30-205

Manhan N kre bai ti sidádi di Práia pa N bá bende un kabritu.
Manhan
tomorrow
N=kre
1sg=want
bai
go
ti=sidádi
up.to=town
di=Práia
of=Praia
pa=N=bá
for=1sg=go
bende
sell
un=kabritu.
a=kid
Tomorrow, I want to go to the town of Praia (in order) to sell a kid.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Brüser et al. 2002: s.v. kunpádri