Example 30-191

Sugundu ta kontádu, "Gomisiánu" ê nómi di dos ómi ki djuntádu: [...].
Sugundu
according.to
ta=kontá-du,
ipfv=tell-pass
"Gomisiánu"
Gomisiánu
ê
be
nómi
name
di=dos
of=two
ómi
man
ki=djuntá-du:
comp=put.together-pass
[...].
[...]
According to what is told, (the word) "Gomisiánu" consists of the names of two men, that were put together: [...].
Type:
naturalistic spoken
Source:
Lang 1993: 159