Example 30-152

Ku bon tratamentu, médiku alkansa-l txeu ténpu di bida.
Ku=bon
with=good
tratamentu,
treatment
médiku
doctor
alkansa=l
reach=3sg
txeu
much
ténpu
time
di=bida.
of=life
With some good treatment the doctor helped him to have a long life.
German: Mittels einer guten Behandlung verhalf ihm der Arzt zu einem langen Leben.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Brüser et al. 2002: s.v. alkánsa