Example 27-59

[...] wa ju lō du?
[...]
[...]
wa
what
ju
2sg
lō
prog
du?
do
[...] what are you doing?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Josselin de Jong 1926: 22